Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1. Behoudens bijzondere bepalingen, die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard dienen te zijn, impliceert elke bij BELCCO geplaatste bestelling de aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden en ziet de klant af van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze laatste een bepaling zouden bevatten die gelijkaardig is aan een bepaling opgenomen in de huidige algemene voorwaarden.

2. Tenzij anders bepaald, zijn alle onderhouds- en reinigingsabonnementen van onbepaalde duur en kunnen zij te allen tijde door één van beide partijen opgezegd worden, mits een opzegtermijn van 4 maanden. Deze termijn dient per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht en zal aanvangen op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van desbetreffende kennisgeving.

3. De voorziening van water en elektriciteit die ten laste is van de klant, is niet inbegrepen in onze prijzen. De prijzen kunnen herzien worden in functie van de veranderingen in de lonen en de kosten van het materieel. De wijziging in de prijs is gebaseerd op de index die gecommuniceerd wordt door onze professionele instantie (U.G.B.N) en gaat van kracht vanaf de eerstvolgende factuur. Elke prestatie die wordt uitgevoerd voor 6u00 en na 22u00 zal vermeerderd worden met 50% t.o.v de normale prijs. De prestaties op zaterdag worden vermeerderd met 25% t.o.v. de normale prijs. De prestaties die uitgevoerd worden op zon- of feestdagen zullen vermeerderd worden met 100% t.o.v. van de normale prijs. Deze verhogingen kunnen worden gecumuleerd. Bij het bepalen van de totale maandprijs wordt rekening gehouden met enerzijds de wettelijke feestdagen en anderzijds de eventuele vakantieperiodes die van toepassing zijn bij de klant, waarbij elke dag die geen wettelijke feestdag is, maar die door de klant aan zijn personeel wordt toegestaan, als wettelijke feestdag dient te worden beschouwd.

4. De dagen en werkuren, die met wederzijdse instemming tussen partijen worden vastgelegd, zijn bindend, behalve bij onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, dewelke BELCCO ontslaan van alle verantwoordelijkheid. Indien de prestaties door de fout van de klant niet konden worden uitgevoerd op de voorziene dagen en uren, zal de prijs toch verschuldigd zijn, behoudens in geval van overmacht.

5. BELCCO is slechts aansprakelijk in geval van dwaling of indien zij een grove fout begaat. In dit laatste geval beperkt haar aansprakelijkheid zicht tot het herstellen van de voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade die de klant heeft ondervonden. Alle onrechtstreekse of immateriële schade zal daarentegen niet worden hersteld. In elk geval beperkt de herstelbare schade zich tot 5 maal de prijs van de prestatie tijdens de welke de fout werd begaan.

6. De handtekening van de “werkbon” door de klant impliceert de onomkeerbare erkenning door deze laatste van de prestaties die erin worden vermeld. Bovendien dient elke opmerking, behalve voor verborgen gebreken, binnen de 48 uur na de uitvoering van de prestaties schriftelijk te worden meegedeeld op de zetel van NV BRUCCO. Voorbij deze termijn, zullen de prestaties beschouwd worden als zijnde naar behoren uitgevoerd en aanvaard door de klant.

7. Tenzij anders bepaald, zijn de facturen van BELCCO onmiddellijk betaalbaar. Onverminderd het recht voor BELCCO om haar prestaties tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling op te schorten, zal elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, interesten opleveren gelijk aan de rentevoet bepaald door het artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Iedere factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal bovendien aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het hoofdbedrag, met een minimumbedrag van 25,00 euro. De klant doet daarbij afstand van het recht om de exceptie van niet-
uitvoering en/of de wettelijke compensatie ten aanzien van de NV BRUCCO in te roepen.

8. In geval van beëindiging van een contract van onbepaalde duur ten laste van de klant, zal deze laatste een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden prestaties verschuldigd zijn aan BELCCO, te vermeerderen met één maand per jaar, vanaf het tweede jaar van het contract. Bij het verbreken van een contract van bepaalde duur lastens de klant, of bij eenzijdige verbreking van het contract door de klant, zal deze een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 50% van alle bedragen die BELCCO nog diende te factureren indien het contract zou zijn voortgezet tot haar einddatum.

9. Het personeel van BELCCO werkt enkel onder de bevoegdheid van deze laatste, en is niet toegelaten om andere werken uit te voeren dan deze die tussen partijen werden overeengekomen, zelfs indien deze accessoir zijn of van korte duur. Het is de klant tevens verboden om onder welk statuut dan ook personeelseden van BELCCO tewerk te stellen vooraleer er een periode van minstens zes maanden is verstreken sinds de beëindiging van het contract tussen BELCCO en zijn personeelslid. In geval van overtreding van dit verbod, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van minimum 3.000,00 euro per vastgestelde inbreuk.

10. Geschillen zullen onderworpen worden aan de Ondernemingsrechtbank van Brussel, zoniet zal de Vrederechter van Oudergem hiervoor bevoegd zijn.

11. BELCCO gebruikt uw persoonlijke gegevens om een prijs te bepalen, een offerte op te stellen en deze aan u te communiceren en, indien u ermee akkoord gaat, om de bestelde werken uit te voeren. Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden. Voor alle andere informatie over de verwerking van uw gegevens, nodigen wij u uit om ons privacybeleid op onze website na te lezen.

Contact formulier